Uputstvo za autore

UPUTSTVO ZA AUTORE

 

Časopis Eudaimonia – Revija za pravnu, političku i socijalnu teoriju i filozofiju objavljuje naučne članke, kritičke analize i prikaze.

Predajom teksta, autor izjavljuje da tekst nije ni objavljen ni prihvaćen za objavljivanje, te da neće biti predat za objavljivanje bilo kom drugom mediju. Autor takođe izjavljuje da je nosilac autorskog prava, da je obavešten o pravima trećih lica i da je ispunio zahteve koji proizlaze iz tih prava.

Redakcija će razmotriti podobnost svih radova da budu podvrgnuti postupku recenziranja. Podobni tekstovi se šalju na dvostruku anonimnu recenziju.

 

Rukopis treba da bude uređen na sledeći način:

 1. NASLOVNA STRANA,
 2. APSTRAKT I KLJUČNE REČI,
 3. RUKOPIS I SPISAK LITERATURE,
 4. DODACI, TABELE I SLIKE

 

 1. NASLOVNA STRANA

Naslovna strana rukopisa treba da sadrži sledeće podatke:

 • naslov teksta,
 • ime, prezime, godinu rođenja i afilijaciju svih autora,
 • punu adresu za korespondenciju i adresu elektronske pošte.

Ako je tekst koautorski, molimo vas da dostavite tražene podatke za svakog autora.

 

 1. APSTRAKT I KLJUČNE REČI

Tekstu prethodi apstrakt koji je strogo ograničen na 150 reči. Apstrakt ne sme da sadrži neodređene skraćenice ili reference.

Molimo vas da navedete pet ključnih reči koje su prikladne za indeksiranje.

Radovi na srpskom jeziku treba da sadrže apstrakt i ključne reči i na srpskom i na engleskom jeziku. U tom slučaju, apstrakt i ključne reči na engleskom jeziku treba da se nalaze iza spiska literature.

 

 1. RUKOPIS I SPISAK LITERATURE

Zbog anonimnog recenziranja, imena autora i njihove institucionalne pripadnosti ne treba navoditi na stranicama rukopisa.

Tekstovi moraju da budu napisani u sledećem formatu:

 • veličina stranice: A4,
 • margine: 2,5 cm,
 • font: Times New Roman,
 • razmak između redova u glavnom tekstu: 1,5,
 • razmak između redova u fusnotama: Easy,
 • veličina slova u glavnom tekstu: 12 pt,
 • veličina slova u fusnotama: 10 pt,
 • numeracija stranica: arapski broj u donjem desnom uglu stranice.

Druge autore treba navoditi po imenu i prezimenu kada se prvi put pominju (Petar Petrović), a zatim samo po prezimenu (Petrović). Ne treba navoditi „profesor“, „dr“, „g.“ niti bilo kakve titule.

Sve slike i tabele moraju da budu pomenute u tekstu, prema redosledu po kojem se pojavljuju.

Sve akronime treba objasniti prilikom prvog korišćenja, a zatim se navode velikim slovima:

 • Evropska unija – EU,
 • The United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL

Brojevi od jedan do devet pišu se slovima, veći brojevi pišu se ciframa. Datumi se pišu na sledeći način: 1. januar 2012; 2011–2012; tridesetih godina 20. veka.

Fusnote se koriste za objašnjenja, a ne za navođenje literature. Prosto navođenje mora da bude u glavnom tekstu, sa izuzetkom zakona i sudskih odluka.

 

 

 

 

PODNASLOVE TREBA PISATI NA SLEDEĆI NAČIN:

 1. VELIKA SLOVA

1.1. Prvo slovo veliko

1.1.1. Prvo slovo veliko kurziv

CITIRANJE

Svi citati, u tekstu i fusnotama, treba da budu napisani u sledećem formatu: (autor/godina/broj strane ili više strana).

Domaća imena koja se pominju u rečenici ne treba ponavljati u zagradama:

 • Prema Miloševiću (2014, 224–234)...
 • Rimski pravnici su poznavali različite klasifikacije stvari (Milošević 2014, 224–234)

Strana imena koja se pominju u rečenici treba da budu transkribovana, a u zagradama ih treba ponoviti i ostaviti u originalu. U spisku literature strana imena se ne transkribuju:

 • Prema Kociolu (Koziol 1997, 73–87)...
 • O tome je opsežno pisao Kociol (Koziol 1997, 73–87).
 • Koziol, Helmut. 1997. Österreichisches Haftpflichtrecht, Band I: Allgemeiner Teil. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.

Poželjno je da u citatima u tekstu bude naveden podatak o broju strane na kojoj se nalazi deo dela koje se citira.

 • Isto tako i / Isto / Kao i Konstantinović (1969, 125–127);
 • Prema Bartoš (1959, 89 fn. 100) – tamo gde je fusnota 100 na 89. strani;
 • Kao što je predložio Bartoš (1959, 88 i fn. 98) – tamo gde fusnota 98 nije na 88. strani.

Pre broja strane ne treba stavljati oznaku „str.“, „p.“, „f.“ ili slično.

Izuzetno, tamo gde je to prikladno, autori mogu da koriste citate u tekstu bez navođenja broja strane dela koja se citira. U tom slučaju autori mogu, ali ne moraju da koriste neku od naznaka kao što su: videti, posebno videti, videti na primer i dr.

(videti, na primer, Bartoš 1959; Simović 1972)

(videti posebno Bakić 1959)

(Stanković, Orlić 2014)

 

 

JEDAN AUTOR

 • Citat u tekstu (T): Kao i Ilaj (Ely 1980, broj strane), tvrdimo da...

Navođenje u spisku literature (L): Ely, John Hart. 1980. Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 • T: Isto kao i Avramović (2008, broj strane), tvrdimo da...

L: Avramović, Sima. 2008. Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup. Beograd: Službeni glasnik – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 • T: Fuler (Fuller 1964, broj strane)

L: Fuller, Lon. 1964. The Morality of Law. New Haven, London: Yale University Press.

DVA AUTORA

 • T: Kao što je ukazano (Daniels, Martin 1995, broj strane)...

L: Daniels, Stephen, Joanne Martin. 1995. Civil Injuries and the Politics of Reform. Evanston, Ill.: Northwestern University Press.

 • T: Kao što je pokazano (Stanković, Orlić 2014, broj strane)...

L: Stanković, Obren, Miodrag Orlić. 2014. Stvarno pravo. Beograd: Nomos.

TRI AUTORA

 • T: Kao što su predložili Sesil, Lind i Bermant (Cecil, Lind, Bermant 1987, broj strane)...

L: Cecil, Joe S., E. Allan Lind, Gordon Bermant. 1987. Jury Service in Lengthy Civil Trials. Washington, D.C.: Federal Judicial Center.

VIŠE OD TRI AUTORA

 • T: Prema istraživanju koje je sproveo Tarner sa saradnicima (Turner et al. 2002, broj strane)...

L: Turner, Charles F., Susan M. Rogers, Heather G. Miller, William C. Miller, James N. Gribble, James R. Chromy, Peter A. Leone, Phillip C. Cooley, Thomas C. Quinn, Jonathan M. Zenilman. 2002. Untreated Gonococcal and Chlamydial Infection in a Probability Sample of Adults. Journal of the American Medical Association 287: 726–733.

 

 

 • T: Pojedini autori smatraju (Varadi et al. 2012, broj strane)...

L: Varadi, Tibor, Bernadet Bordaš, Gašo Knežević, Vladimir Pavić. 2012. Međunarodno privatno pravo. 14. izdanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

INSTITUCIJA KAO AUTOR

 • T: (U.S. Department of Justice 1992, broj strane)

L: U.S. Department of Justice. Office of Justice Programs. Bureau of Justice Statistics. 1992. Civil Justice Survey of State Courts. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.

 • T: (Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije 2015, broj strane)

L: Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije. 2015. 95 godina zaštite intelektualne svojine u Srbiji. Beograd: Colorgraphx.

DELO BEZ AUTORA

 • T: (Journal of the Assembly 1822, broj strane)

L: Journal of the Assembly of the State of New York at Their Forty-Fifth Session, Begun and Held at the Capitol, in the City of Albany, the First Day of January, 1822. 1822. Albany: Cantine & Leake.

CITIRANJE VIŠE DELA ISTOG AUTORA

 • Klermont i Ajzenberg smatraju (Clermont, Eisenberg 1992, broj strane; 1998, broj strane)...
 • Basta ističe (2001, broj strane; 2003, broj strane)...

CITIRANJE VIŠE DELA ISTOG AUTORA IZ ISTE GODINE

 • T: (White 1991a, page)

L: White, James A. 1991a. Shareholder-Rights Movement Sways a Number of Big Companies. Wall Street Journal. April 4.

ISTOVREMENO CITIRANJE VIŠE AUTORA I DELA

 • (Grogger 1991, broj strane; Witte 1980, broj strane; Levitt 1997, broj strane)
 • (Popović 2017, broj strane; Labus 2014, broj strane; Vasiljević 2013, broj strane)

POGLAVLJE U KNJIZI

 • T: Holms (Holmes 1988, broj strane) tvrdi...

L: Holmes, Stephen. 1988. Precommitment and the Paradox of Democracy. 195–240. Constitutionalism and Democracy, ed. John Elster, Rune Slagstad. Cambridge: Cambridge University Press.

POGLAVLJE U DELU KOJE JE IZDATO U VIŠE TOMOVA

 • T: Švarc i Sajks (Schwartz, Sykes 1998, broj strane) tvrde suprotno.

L: Schwartz, Warren F., Alan O. Sykes. 1998. Most-Favoured-Nation Obligations in International Trade. 660–664. The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Vol. II, ed. Peter Newman. London: MacMillan.

 

KNJIGA SA VIŠE IZDANJA

 • T: Koristeći Grinov metod (Greene 1997), napravili smo model koji...

L: Greene, William H. 1997. Econometric Analysis. 3. ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

 • T: (Popović 2018, broj strane),

L: Popović, Dejan. 2018. Poresko pravo. 16. izdanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Navođenje broja izdanja nije obavezno.

PONOVNO IZDANJE – REPRINT

 • T: (Angell, Ames [1832] 1972, 24)

L: Angell, Joseph Kinniaut, Samuel Ames. [1832] 1972. A Treatise on the Law of Private Corporations Aggregate. Reprint, New York: Arno Press.

ČLANAK

U spisku literature navode se: prezime i ime autora, broj i godina objavljivanja sveske, naziv članka, naziv časopisa, godina izlaženja časopisa, stranice. Pri navođenju inostranih časopisa koji ne numerišu sveske taj podatak se izostavlja.

 • T: Taj model koristio je Levin sa saradnicima (Levine et al. 1999, broj strane)

L: Levine, Phillip B., Douglas Staiger, Thomas J. Kane, David J. Zimmerman. 1999. Roe v. Wade and American Fertility. American Journal of Public Health 89: 199–203.

 • T: Kako ističe Rozenfeld (Rosenfeld 1993, broj strane)

L: Rosenfeld, Michel. 3-4/1993. Modern Constitutionalism as Interplay between Identity and Diversity: An Introduction. Cardozo Law Review 14: 497-532.

 • T: Orlić ističe uticaj uporednog prava na sadržinu Skice (Orlić 2010, 815–819).

L: Orlić, Miodrag. 10/2010. Subjektivna deliktna odgovornost u srpskom pravu. Pravni život 59: 809–840.

CITIRANJE CELOG BROJA ČASOPISA

 • T: Tome je posvećena jedna sveska časopisa Texas Law Review (1994).

L: Texas Law Review. 1993–1994. Symposium: Law of Bad Faith in Contracts and Insurance, special edition 72: 1203–1702.

 • T: Osiguranje od građanske odgovornosti podrobno je analizirano u časopisu Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (1982).

L: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 6/1982. Savetovanje: Neka aktuelna pitanja osiguranja od građanske odgovornosti, 30: 939–1288.

KOMENTARI

 • T: Smit (Smith 1983, broj strane) tvrdi...

L: Smith, John. 1983. Article 175. Unjust Enrichment. 195–240. Commentary to the Law on Obligations, ed. Jane Foster. Cambridge: Cambridge University Press.

 • T: Prema Šmalenbahy (Schmalenbach 2018, broj strane), jasno je da...

L: Schmalenbach, Kirsten. 2018. Article 2. Use of Terms. 29−55. Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, eds. Oliver Dörr, Kirsten Schmalenbach. Berlin: Springer-Verlag GmbH Germany.

 • T: Perović (Perović 1980, broj strane) tvrdi da...

L: Perović, Slobodan. 1980. Član 45. Predugovor. 221–224. Komentar Zakona o obligacionim odnosima, ur. Slobodan Perović, Dragoljub Stojanović. Gornji Milanovac: Kulturni centar – Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

 

 

ČLANAK U ČASOPISU ILI DNEVNIM NOVINAMA BEZ AUTORA

 • T: objavljeno u Politici (2019)

L: Politika. 2019. Srbija snažno posvećena evropskom putu. Mart 2019.

 • T: Kao što je objavljeno u časopisu Newsweek (2000)...

L: Newsweek. 2000. MP3.com Gets Ripped. September 18.

ČLANAK U ČASOPISU ILI DNEVNIM NOVINAMA SA AUTOROM (AUTORIMA)

 • T: U Vremenu je objavljeno (Švarm, Georgijev 2018) da...

L: Švarm, Filip, Slobodan Georgijev. 2018. Razgraničenje je model u skladu sa politikom etničkog čišćenja. Vreme. Avgust 2018.

 • T: (Mathews, DeBaise 2000)

L: Mathews, Anna Wilde, Colleen DeBaise. 2000. MP3.com Deal Ends Lawsuit on Copyrights. Wall Street Journal. November 11.

 

NEOBJAVLJENI RUKOPIS

 • T: (Avramović, Todorović 2017)

L: Avramović, Pavle, Nenad Todorović. 2017. Sticanje bez osnova u rimskom pravu. Neobjavljen rukopis. Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, avgust.

 • T: (Daughety, Reinganum 2002)

L: Daughety, Andrew F., Jennifer F. Reinganum. 2002. Exploiting Future Settlements: A Signaling Model of Most-Favored-Nation Clauses in Settlement Bargaining. Unpublished manuscript. Vanderbilt University, Department of Economics, August.

RADNI DOKUMENT

 • T: (Stojanović, Savić 2017)

L: Stojanović, Ognjen, Martin Savić. 2017. Pravna priroda ugovora o kreditu. Radni dokument. Institut za pravo i finansije, Beograd.

 • T: (Eisenberg, Wells 2002)

L: Eisenberg, Theodore, Martin T. Wells. 2002. Trial Outcomes and Demographics: Is There a Bronx Effect? Working paper. Cornell University Law School, Ithaca, NY.

 

NUMERISANI RADNI DOKUMENT

 • T: (Tomić, Pavlović 2018)

L: Tomić, Janko, Saša Pavlović. 2018. Uporednopravna analiza propisa u oblasti radnog prava. Radni dokument br. 7676. Institut za uporedno pravo, Beograd.

 • T: (Glaeser, Sacerdote 2000)

L: Glaeser, Edward L., Bruce Sacerdote. 2000. The Determinants of Punishment: Deterrence, Incapacitation and Vengeance. Working Paper No. 7676. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

LIČNA KORESPONDENCIJA/KOMUNIKACIJA

 • T: Kao što tvrdi Damnjanović (2017),

L: Damnjanović, Vićentije. 2017. Pismo autoru, 15. januar.

 • T: (Welch 1998)

L: Welch, Thomas. 1998. Letter to author, 15 January.

 

STABILNI INTERNET PROTOKOL (URL)

 • T: Prema Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije (2018)...

L: Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije. 2018. Godišnji izveštaj o radu za 2017. godinu. http://www.zis.gov.rs/o-zavodu/godisnji-izvestaji.50.html, poslednji pristup 28. marta 2018.

 • T: According to the Intellectual Property Office (2018)

L: R.S. Intellectual Property Office. 2018. Annual Report for 2017. http://www.zis.gov.rs/about-us/annual-report.106.html, last visited February 28, 2019.

U ŠTAMPI

 • T: (Bogdanović 2019, broj strane)

L: Bogdanović, Luka. 2019. Ekonomske posledice ugovaranja klauzule najpovlašćenije nacije u bilateralnim investicionim sporazumima. Nomos, tom 11, u štampi.

 • T: (Spier 2003, broj strane)

L: Spier, Kathryn E. 2003. The Use of Most-Favored-Nations Clauses in Settlement of Litigation. RAND Journal of Economics, vol. 34, in press.

PRIHVAĆENO ZA OBJAVLJIVANJE

 • T: U jednom istraživanju (Petrović, prihvaćeno za objavljivanje) posebno se ističe značaj prava manjinskih akcionara za funkcionisanje akcionarskog društva.

L: Petrović, Marko. Prihvaćeno za objavljivanje. Prava manjinskih akcionara u kontekstu funkcionisanja skupštine akcionarskog društva. Pravni život.

 • T: Jedna studija (Joyce, prihvaćeno za objavljivanje) odnosi se na Kolumbijski distrikt.

L: Joyce, Ted. Forthcoming. Did Legalized Abortion Lower Crime? Journal of Human Resources.

SUDSKA PRAKSA

 • F(usnote): Vrhovni sud Srbije, Rev. 1354/06, 6. 9. 2006, Paragraf Lex; Vrhovni sud Srbije, Rev. 2331/96, 3. 7. 1996, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije 4/96, 27; CJEU, case C-20/12, Giersch and Others, ECLI:EU:C:2013:411, para. 16; Opinion of AG Mengozzi to CJEU, case C-20/12, Giersch and Others, ECLI:EU:C:2013:411, para. 16.

T: Za reference u tekstu koristiti skraćenice (VSS Rev. 1354/06; CJEU C-20/12 ili Giersch and Others; Opinion of AG Mengozzi) konzistentno u celom članku.

L: Ne treba navoditi sudsku praksu u spisku korišćene literature.

ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • F: Zakonik o krivičnom postupku, Službeni glasnik RS 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014, čl. 2, st. 1, tač. 3; Regulation (EU) No. 1052/2013 establishing the European Border Surveillance System (Eurosur), OJ L 295 of 6/11/2013, Art. 2 (3); Directive 2013/32/EU on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast), OJ L 180 of 29/6/2013, 60, Art 6 (3).

T: Za reference u tekstu koristiti skraćenice (ZKP ili ZKP RS; Regulation No. 1052/2013; Directive 2013/32) konzistentno u celom članku.

L: Ne treba navoditi propise u spisku korišćene literature.

 

 

 

 

 1. PRILOZI, TABELE I SLIKE

Fusnote u prilozima numerišu se bez prekida kao nastavak na one u ostatku teksta.

Numeracija jednačina, tabela i slika u prilozima počinje sa 1 (jednačina A1, tabela A1, slika A1 itd., za prilog A; jednačina B1, tabela B1, slika B1 itd., za prilog B).

Na strani može biti samo jedna tabela. Tabela može zauzimati više od jedne strane.

Tabele imaju kratke naslove. Dodatna objašnjenja se navode u napomenama na dnu tabele.

Treba identifikovati sve količine, jedinice mere i skraćenice za sve unose u tabeli.

Izvori se navode u celini na dnu tabele, bez unakrsnih referenci na fusnote ili izvore na drugim mestima u članku.

Slike se prilažu u fajlovima odvojeno od teksta i treba da budu jasno obeležene.

Ne treba koristiti senčenje ili boju na grafičkim prikazima. Ako je potrebno vizuelno istaći pojedine razlike, molimo vas da koristite šrafiranje i unakrsno šrafiranje ili drugo sredstvo označavanja.

Ne treba koristiti okvir za tekst ispod ili oko slike.

Molimo vas da koristite font Times New Roman ako postoji bilo kakvo slovo ili tekst na slici. Veličina fonta mora biti najmanje 7.

Grafici ne sadrže bilo kakvu boju.

Naslovi slika su navedeni i na zasebnoj stranici sa dvostrukim proredom pod nazivom − Legenda korišćenih slika.

Slike ne mogu biti veće od 10 cm x 18 cm. Da bi se izbeglo da slika bude značajno smanjena, objašnjenja pojedinih delova slike treba da budu postavljena u okviru slike ili ispod nje.