МЕТОДИ ПОПУЊАВАЊА ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ: ОДНОС ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ЗАКОНУ О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ПОБЕДНИЧКИ РАД СА КОНКУРСА ФОНДАЦИЈЕ АЛАН ВОТСОН ЗА 2019/20

  • Ђорђе СТЕПИЋ
Кључне речи: Државно-црквени односи; ЗЦВЗ; Кооперативна одвојеност; Правни транспланти.

Сажетак

Питање односа државе и цркве у европском праву представља вечиту актуелност, још од времена када по први пут ова два најважнија облика људског удруживања почињу да претендују на уређење истих сфера друштвеног деловања. Суштина тих односа јесте једно од централних питања forum externum-a црквеног права, те је као такво предмет многобројних теоријских полемика. Након вишедеценијске суштинске правне празнине, тек пре двадесетак година поново у први план избија потреба да државно-црквено право буде уређено једном свеобухватном кодификацијом. Као резултат тих напора настаје српски Закон о црквама и верским заједницама из 2006. године. Приликом израде тог законског текста тражен је најцелисходнији начин попуњавања поменуте правне празнине: да ли посегнути за потпуно оригиналним решењима, која са собом носе ризик сваког новог правног института; узети правну трансплантацију из сродних правних система; или се пак окренути прекинутом развоју ове гране права у Краљевини СХС/ Краљевини Југославији, с почетка XX века. Овај рад има за циљ да покаже да је законописац приступио синтези ових метода, да оцени номотехничку ваљаност закона, те да пружи увид у перспективе развоја државно-црквеног законодавства у Србији.

Референце

Basic Law for the Federal Republic of Germany, the Federal Law Gazette Part III, classification number 100–1, as last amended by Article 1 of the Act of 28 March 2019 (Federal Law Gazette I p. 404) https://www.gesetze-im-internet.

de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0873, приступљено 1. маја 2020.

General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, https://www.

ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, приступљено 01. маја 2020.

Inter-American Commission on Human Rights, American Convention on Human Rights http://www.cidh.org/Basicos/English/Basic3.American%20Convention.htm, приступљено 1. маја 2020.

Закон о аграрној реформи и колонизацији, Службени лист ДФЈ, бр. 64/45, Службени лист ФНРЈ, бр. 16/46, 24/46, 99/46,101/47, 105/48, 4/51, 19/51, 42 и 43/51, 21/56, http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/ t2004_03/t03_0125.htm, приступљено 1. маја 2020.

Zakon o verski svobodi, Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13

Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама, Службени гласник бр. 46/2006, http://www.restitucija.gov.rs/doc/zakoni/ Zakon%20o%20vracanju%20(Restituciji)%20imovine%20crkvama%20i%20 verskim%20zajednicama%20(2006)_2.pdf, приступљено 01. маја 2020.

Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта, Службени лист ФНРЈ, бр. 52/58, 3/59 – испр., 24/59, 24/61, 1/63, и Службени лист СФРЈ, бр. 30/67) http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/ t2002_10/t10_0017.htm, приступљено 1. маја 2020.

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Službeni list Republike Hrvatske br. 83/02, 73/13, https://www.zakon.hr/z/284/Zakon-o-pravnompolo%C5%BEaju-vjerskih-zajednica, приступљенo 1. маја 2020.

Закон о црквама и верским заједницама, Службени гласник РС, бр. 36/06.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ skupstina/zakon/2006/36/1/regl, приступљено 1. маја 2020.

Обавештење традиционалних цркава и верских заједница поводом Закона о реституцији: http://spc.rs/sr/obaveshtenje_tradicionalnih_crkava_verskih_ zajednica_u_srbiji_sa_konferencije_za_novinare_u, приступљено 1. маја 2020.

Пресуде ЕСЉП против Србије: https://www.vk.sud.rs/sr-lat/presude-protivsrbije, приступљено 1. маја 2020.

Council of Europe, European Convention on Human Rights https://www.echr.coe. int/Documents/Convention_ENG.pdf, приступљено 1. маја 2020.

Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 28. јуна 1921. године, Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, година III, бр. 142/21, http://projuris.org/RETROLEX/Ustav%20kraljevine%20SHS_Vidovdanski%20ustav%20(1921).pdf, приступљено 1. маја 2020.

Jaсна Роксић (прир.), Устав Републике Србије и актуелна правна пракса, Пословни биро Д.О.О, Београд, 2007.

ЛИТЕРАТУРА:

„Отворена питања оцене уставности Закона о црквама и верским заједницама“, Александар Раковић, Владимир Ђурић (ур.), Право, вера, култура, Православни богословски факултет Универзитета у Београду

/ Правни факултет Универзитета у Београду / Министарство вера и дијаспоре, Београд 2012, 99–187.

Драгутин Аврамовић, „Верско тржиште без правног оквира“, Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јевтић (ур.), Религија – политика – право, Институт за упоредно право / Православна митрополија Црногорско-приморска – ИИУ „Светигора“ / Центар за пручавање религије и верску толеранцију, Београд – Будва 2015, 23–37.

Сима Аврамовић, Прилози настанку државно-црквеног права у Србији, Правни факултет Универзитета у Београду/ Православни богословски факултет Универзитета у Београду/ Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд 2007.

Sima Avramović, „Three Important Themes in Legal Regulation of the StateChurch Relationship“, Bogoljub Šijaković (ed.), Legal position of Churches and Religious Communities in Montenegro Today, Bonafides, Nikšić 2009.

Радован Биговић (ур.), Људска права у хришћанској традицији, Службени гласник/ Хришћански културни центар, Београд 2009.

Emod Veress, „Post-Communist Restitution of the Nationalized Reformed and Roman Catholic Church Property in Romania“, Actа Univ. Sаpientiаe, Legаl Studies, 7–1/2018, 109–121. http://www.acta.sapientia.ro/acta-legal/ C7–1/legal71-07.pdf, приступљено 1. маја 2020.

Алан Вотсон, Правни транспланти – Приступ упоредном праву, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2010.

Koста Ђурић, Црква и држава поводом питања о одвајању цркве и државе, Београд, 1923.

Stefan Korioth, Ino Augsberg, „Religion and the Secular State in Germany“, Geman Law Review, 8/2007, 320–330, https://www.iclrs.org/content/blurb/ files/Germany.pdf, приступљено 1. маја 2020.

Танасије Маринковић, Прилог за јавну расправу о уставности Закона о црквама и верским заједницама, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, 1/2011, 367–385.

Никодим Милаш, Црквено право, Печатња Ивана Водицке, Задар 1890.

Чедомиљ Митровић, Црквено право, Привредник, Београд 1929.

Димшо Перић, Црквено право, Правни факултет Универзитета у Београду Центар за публикације – Досије, Београд 1999.

Владан Петров, Владимир Микић, „Начело лаицитета у савременој уставности“, Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јевтић (ур.), Религија – политика – право, Институт за упоредно право / Православна митрополија Црногорско-приморска – ИИУ „Светигора“ / Центар за пручавање религије и верску толеранцију, Београд – Будва 2015, 625–643.

Атанасије М. Поповић, Црква у области права, Штампарија „Свети Сава“, Београд, 1895.

Дарко Симовић, „Европски уставни модели односа државе и цркве“, Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јевтић (ур.), Религија – политика – право, Институт за упоредно право / Православна митрополија Црногорско-приморска – ИИУ „Светигора“ / Центар за пручавање религије и верску толеранцију, Београд – Будва 2015, 721–739.

Евгеније В. Спекторски, Држава и њен живот, Српска књижевна задруга, Београд 1933.

Сергије Викторович Троицки, Црквено право, Правни факултет Универзитета у Београду Центар за издаваштво и информисање, Београд 2011.

Велибор Џомић, „Религија у уставности и законодавству Кнежевине и Краљевине Србије“, Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јевтић (ур.), Религија – политика – право, Институт за упоредно право / Православна митрополија Црногорско-приморска – ИИУ „Светигора“ / Центар за пручавање религије и верску толеранцију, Београд – Будва 2015, 923–946.

Богољуб Шијаковић, Огледање у контексту – О знању и вјери, предању и идентитету, цркви и држави, Службени гласник, Београд 2011.

Објављено
03.02.2021
Како цитирати
СТЕПИЋ, Ђ. (2021). МЕТОДИ ПОПУЊАВАЊА ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ: ОДНОС ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ЗАКОНУ О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: ПОБЕДНИЧКИ РАД СА КОНКУРСА ФОНДАЦИЈЕ АЛАН ВОТСОН ЗА 2019/20. Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(1), 339-357. https://doi.org/10.51204/HLH_20112A
Bрој часописа
Секција
Чланци